Stowarzyszenie Promyk
STRONA GŁÓWNA
HISTORIA DZIAŁALNOŚCI
STATUT
WŁADZE STOWARZYSZENIA
CENTRUM
PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNA SZKOŁA
NASZE CERTYFIKATY
GALERIA
AKTUALNOŚCI
SPONSORZY
WYDARZENIA
NAPISZ DO NAS
PRZETARGI
ROZBUDOWA CENTRUM
ENERGIA ODNAWIALNA
SPRAWOZDANIA
      Z DZIAŁALNOŚCI12-100 SZCZYTNO
ul. PASYMSKA 21A
tel/fax (089) 623-12-26
NIP 745-17-18-387
REGON 519549827

Dojazd:
mapka
Kliknij, aby powiększyć!Zachęcamy do odprowadzenia 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Aktualności


Polub nas na Facebooku:
Andrzejki 2013
W naszej szkole zgodnie z tradycją andrzejkową każdy mógł sprawdzić, co spotka go w przyszłości. Tajemniczą i magiczną atmosferę tworzyły specjalnie przygotowane rekwizyty, światła i muzyka, która towarzyszyła wróżbom... ZOBACZ »

Jasełka 2013
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przygotowali jasełka, na które zostali zaproszeni rodzice uczniów... ZOBACZ »
Prasa o nas pisze:
Zapraszamy do zapoznania się z naszym
Sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie, za rok 2009
Prasa o nas pisze:
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie za rok 2008
zobacz »
Pragniemy poinformować, że od 01.01.2009r, Stowarzyszenie "Promyk" jest organem prowadzącym Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne im. Jana Pawła II. Jest to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

Tak pisała prasa na ten temat: http://www.kurekmazurski.pl/?art=7571
Miło nam oznajmić, że otrzymaliśmy
Certyfikat Dobroczynności
za pomoc od Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"kliknij, aby powiększyć
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie za rok 2007


Stowarzyszenie „Promyk” jest organizacją pożytku publicznego. Działa na terenie miasta i powiatu szczycieńskiego na bazie Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, organizując wsparcie dla zadań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i edukacyjnych wyżej wymienionych placówek. Działalność swoją opiera głównie na nieodpłatnej pracy członków, ale zatrudnia też w formie umów cywilno-prawnych 5 osób (księgową , informatyka, 2 fizjoterapeutki , logopedę)oraz 1 pracownika ds .administracji w ramach umowy o pracę.

Informacja o zrealizowanych zadaniach

W roku 2007 dzięki pozyskanym środkom finansowym Stowarzyszenie dokonało:

 • refundacji kosztów pobytu dziecka w Ponadlokalnym Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Szczytnie ( uchwała zarządu nr 3/2007),
 • wsparcia finansowe na operację dziecka (Uchwała zarządu nr 12/2007)
 • dofinansowania do zakupu roweru do rehabilitacji ( Uchwała nr 38/2006)
 • zakupu rolet do sal lekcyjnych ( uchwała nr 16/2007)
 • dofinansowanie do rehabilitacji ( uchwała nr 19/2007, 30/2007,31/2007, 32/2007)
 • zakupu leków, strzykawek, zgłębników żołądkowych ( uchwała nr 18/2007, 31 a/2007)
 • dofinansowanie transportu dzieci niepełnosprawnych do Gietrzwałdu ( Uchwała nr 21a/2007)
 • zakupu kosiarki ( uchwała nr 22/2007),
 • dofinansowanie do dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne ( Uchwała nr 23/2007),
 • zakupu wózka dla osoby niepełnosprawnej ( uchwała nr 29/2007),
 • zakupu radiomagnetofonów do sal lekcyjnych ( uchwała nr 38/2007)
 • zakupu materiałów, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach zawartego porozumienia z Niepubliczną Podstawową Szkołą Specjalną w Szczytnie,
 • zakupu materiałów, sprzętu , pomocy dydaktycznych i sfinansowało rehabilitację 42 dzieci w ramach zawartego porozumienia z Ponadlokalnym Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Szczytnie (Uchwała 42/2006)
 • sfinansowano szkolenie SI I o i II o rehabilitantce, szkolenia nauczycieli i terapeutów zajęciowych (uchwała 1/2007,17a/2007, 20a/2007,21b/2007, 23a/2007, 31a /2007)

zrealizowało:

 • program rehabilitacji domowej dla osób ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych ( uchwała nr 32a/2007, 46/2007)
 • Program PARTNER 2006 –rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej-rehabilitacja psychofizyczna, edukacja w zakresie umiejętności niezbędnych w aktywnym życiu, indywidualne i grupowe zajęcia treningów umiejętności samoobsługi i innych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania ( umowa z PERON w Olsztynie)
 • zadanie z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. „Zbliżmy się do siebie” ( umowa dotacji z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej)

zorganizowano 2 koncerty charytatywne i loterię fantową ( uchwała nr 47/2007)

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł.

Przychód ogółem za rok 2007 - 338.828,30
   w tym:
1. przychody statutowe: 317.109,09
      składki członkowskie – 952 zł
      darowizny krajowe - 730,- zł
      darowizny zagraniczne - zł
      nawiązki sądowe - 101.914,99 zł
      1% podatku - 24.102,59 zł
      dotacje, zadania i akcje zlecone 189.409,51zł.
2. przychody finansowe (uznanie rachunku bieżącego Stowarzyszenia, kapitalizacja odsetek)
   - 39,78 zł
3. pozostałe przychody operacyjne 21.679,43
    w tym:
   pozostałe przychody operacyjne, inne -16.088,21
   pozostałe przychody operacyjne zmniejszające koszty amortyzacji środka trwałego -5.591,22 zł

Informacje o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

a). koszty administracyjne - 54.913,20 zł
   zużycie materiałów i energii 7.061,18 zł
   usługi obce - 3.778,84 zł
   wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -27.801,12 zł
   koszty amortyzacji środka trwałego -10.402,78 zł
   pozostałe koszty - 5.869,28 zł
   koszty finansowe-0
b).koszty zadań statutowych -283. 973,60
   zużycie materiałów – 60.677,50 zł
   usługi obce- 6.834,76 zł
   wynagrodzenia bezosobowe ( umowy o dzieło i zlecenia) - 119.956,33 zł
   wynagrodzenia osobowe – 0
   świadczenia na rzecz pracowników - 0
   podróże służbowe 0
   pozostałe koszty statutowe -96.505,01

Ogółem poniesione koszty przez Stowarzyszenie „ Promyk” w 2006 r. wynoszą - 338.886,80zł

Informacja o poniesionych kosztach na:

a). Realizację celów statutowych – ogółem 283.973,60 zł

 • zużycie materiałów dla potrzeb Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjnego oraz realizację programów 28.409,15
 • Wynagrodzenia bezosobowe rehabilitantów ( program rehabilitacji domowej i umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia) - 17.402,14
 • zużycie energii na potrzeby programów 2.660,88
 • Usługi obce związane z realizacją programów -1.197,96
 • Pozostałe koszty Stowarzyszenia ( muzykoterapia , wynajem pomieszczeń na programy)– 13.640,02
 • Pozostałe koszty Stowarzyszenia( zgodnie z uchwałami zarządu) -49.948,28
 • Organizacja koncertów charytatywnych i loterii fantowej 13.715,85
 • Realizacja programu Partner ze środków PERON 130.487,32
 • Realizacja zadania „Zbliżmy się do siebie” ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki --Społecznej 26.512

b) Koszty administracyjne ogółem 54.913,20zł

 • Zużycie materiałów 7.061,18 zł
 • Usługi obce 3.778,84 ( pocztowe ,bankowe, rozmowy telefoniczne, internet)
 • wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 27.801,12 ( umowa o pracę pracownik administracyjny, umowa zlecenie księgowa, informatyk)
 • amortyzacja środków trwałych 10.402,78
 • pozostałe koszty 5.869,28 ( podróże służbowe, opłaty skarbowe, emisja teletekstu, wynajem pomieszczeń, ogłoszenia w prasie i inne)

Liczba osób zatrudnionych w organizacji – 5 (księgowa, informatyk, 2 rehabilitantki, logopeda , pracownik administracyjny).

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń 144.5670,26

Wartość aktywów i zobowiązań organizacji:
aktywa – środki w banku i kasie ,środki trwałe i należności 54.684,22,
zobowiązania 1.618,08 ( wobec ZUS 131,42 , podatek 29, , za rozmowy telefoniczne i usługę rehabilitacyjnaą 1120,59, umowa zlecenie 321,66, wobec Peron 15,41 - wszystkie opłacone w styczniu 2008).

Nadwyżka kosztów nad przychodami na koniec 2007 roku wyniosła 58,50 zł
( po zatwierdzeniu bilansu przez zarząd na zwiększenie kosztów statutowych roku 2008 – Uchwała nr 5/2008 )
To co pisze o nas prasa: Nasz Mazur i Extra Szczytno


Stowarzyszenie „Promyk” w Szczytnie pragnie złożyć szczególne podziękowania osobom i firmom, które rozumiejąc potrzeby i problemy dzieci niepełnosprawnych nieodpłatnie wsparły I Koncert Charytatywny na ich rzecz.

Są to:

 • Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie, a głównie Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Mańkowskiemu, oraz Kierownikowi Hali Sportowej Panu Arkadiuszowi Lesce.
 • Firmie TIGER -Państwu Ewie i Jackowi Zipper za nieodpłatną,profesjonalną ochronę koncertu.
 • Panu Mieczysławowi Bondar za nieodpłatny nadzór nad urządzeniami elektrycznymi.
 • Firmie Kefir Press-Panu Maciejowi Krychcie za wydruk niezbędnych materiałów.
 • Lekarzowi Jarosławowi Meler, oraz pielęgniarce Ewie Dziczek za ochronę medyczną podczas koncertu.
 • Katarzynie Dobrońskiej za nieodpłatne prowadzenie koncertu.

Dziękujemy również sponsorom i darczyńcom, którzy zechcieli wesprzeć finansowo imprezę.

Są to:

 • Fabryka Klimatu”Partner Oddz Szczytno-Pan Mariusz Szerszeń
 • Alfa Agri Michalak-Piotr Andrzej Michalak
 • Hotel Krystyna-właściciel Joanna Ziółek i Dyrektor Dariusz Malinowski
 • SAFILIN POLSKA Sp.z o.o.-Oddział Szczytno
 • Sklep Metalowo-Przemysłowy T.Bączek,J. i E. Wilczewscy
 • Saria Oddz.Długi Borek
 • Bank Spółdzielczy w Szczytnie
 • „Frenoplast”-Sp.j.B. Bułhak,J. Cieślawski
 • P.P.H.U. MiM Mirosław MedĽwiedzki
 • Kaufland –Oddz. Szczytno
 • Stołowka Pryma-Pan Witold Prychodko
 • Hapis Sp. z oo Papiernicze artykuły
 • NEONET AGD RTV Oddz.Szczytno
 • Przediębiorstwo wodno-kanalizacyjne AQuaSzczytno, dnia 12.02.2007r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia „Promyk” w Szczytnie za rok 2006


   Stowarzyszenie „Promyk jest organizacją pożytku publicznego. Działa na terenie miasta i powiatu szczycieńskiego na bazie Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, organizując wsparcie dla zadań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i edukacyjnych wyżej wymienionych placówek. Działalność swoją opiera głównie na nieodpłatnej pracy członków, ale zatrudnia też w formie umów cywilno-prawnych 4 osoby(księgową , informatyk, 2 fizjoterapeutki ).

W roku 2006 dzięki pozyskanym środkom finansowym Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania:

 • Refunadacja kosztów pobytu i dowozu do Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego 4 dzieci (uchwały zarządu nr 4/2006,7/2006, 17/2005,27/2006)
 • Udzielenie pomocy finansowej na zakup leków dziecku poszkodowanemu w wyniku wypadku komunikacyjnego (uchwały zarządu nr 22/2006,35/2006,40/2006)
 • Dofinansowanie zakupu podnośnika dziecku niepełnosprawnemu (uchwała zarządu nr25/2006)
 • Dofinansowanie szkoleń psychologa i logopedy (uchwała nr 13/2006,uchwała zarządu nr.34a/2006, uchwała zarządu nr. 34b/2006)
 • Dofinansowanie dojazdów pacjentki niepełnosprawnej w wyniku wypadku komunikacyjnego na zabiegi rehabilitacyjne z do PCRE w Szczytnie (uchwała zarządu nr. 18/2006)
 • Wsparcie finansowe na rehabilitację dziecka poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego(uchwała zarządu nr. 34/2006)
 • Wsparcie finansowe na rehabilitację osoby poszkodowanej w wyniku wypadku komunikacyjnego(uchwała zarządu nr. 26/2006)

Zakup:

 • wyposażenia gabinetu logopedy- meble (uchwała zarządu nr.6/2006.)
 • komputera z oprpogramowaniem oraz specjalistycznych programów logopedycznych(uchwała zarządu nr.18a/2006)

Stowarzyszenie prowadzi ciągłą kampanię informacyjno-promocyną dotyczącą form edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Realizowano programy:

 • rehabilitacji domowej dla osób ciężko poszkodowanych wypadkach komunikacyjnych(uchwała zarządu nr...2/2005..)

PROGRAMY Z ZAKRESU INTEGRACJI WSPARCIA SPOŁECZNEGO
REAZLIOWANE WSPÓLNIE Z:


   -PFRON
Program PARTNER –rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej-rehabilitacja psychofizyczna, edukacja w zakresie umiejętności niezbędnych w aktywnym życiu, indywidualne i grupowe zajęcia treningów umiejętności samoobsługi i innych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

   -Wojewódzki Urząd Marszałkowski z woj. W-M (Wydział Polityki Społecznej)
„Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz wsparcie rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i sytuacjach kryzysowych.

   -Kuratorium Oświaty w Olsztynie
„Pod kloszem jest nudno” -organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych w celu rozwijania umiejętności i zaradności życiowej dzieci niepełnosprawnych-aktywizacja.

   -Starostwo Powiatowe w Szczytnie
„Daj szansę swojemu dziecku, jego rozwój zależy od Ciebie” -prowadzenie wykładów w Gminie DĽwierzuty i Rozogi dla rodziców dzieci i młodzieży na temat: „Zapobiegania wczesnym uszkodzeniom OUN” i „Promocja zachowań prozdrowotnych u kobiet w ciąży i matek”


2. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich Ľródeł.

I. Przychód ogółem za rok 2006 - 281.116,89zł
   w tym:

1. przychody statutowe:

 • składki członkowskie – 982 zł
 • darowizny krajowe - 722.27 zł
 • darowizny zagraniczne -    zł
 • nawiązki sądowe - 111.472,63 zł

ogółem przychód z działalności statutowej wynosił za rok 2006 113.176,90zł

2. pozostałe przychody:

  1% podatku - 18.161,50 zł
 • przychody finansowe (uznanie rachunku bieżącego Stowarzyszenia, kapitalizacja odsetek) - 19,06 zł
 • pozostałe przychody operacyjne (dotacje i subwencje) - 138.413,53zł
 • pozostałe przychody operacyjne, inne -7.882,64zł
 • pozostałe przychody operacyjne zmniejszające koszty amortyzacji środka trwałego -3.463,26zł

Ogółem przychód z pozostałej działalności za rok 2006   -167.939,99zł


3. Informacje o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

a) koszty administracyjne - 62.569,42zł

 • zużycie materiałów - 27.679,49zł
 • usługi obce - 8.066,31zł
 • wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia -4.473,21zł
 • koszty amortyzacji środka trwałego -3.463,26zł
 • pozostałe koszty - 18.887,78zł
 • koszty finansowe-4.37zł

b) koszty zadań statutowych -206.036,15zł

 • zużycie materiałów - 35.505,09zł
 • usługi obce-20.051,32zł
 • wynagrodzenia bezosobowe ( umowy o dzieło i zlecenia) - 26.067,64zł
 • wynagrodzenia osobowe – 78.175,26zł
 • świadczenia na rzecz pracowników - 974,79zł
 • podróże służbowe - 1.826,29zł
 • pozostałe koszty statutowe -43.435,76zł

Ogółem poniesione koszty przez Stowarzyszenie „ Promyk” w 2006 r. wynoszą - 268.605,57zł


4. Informacja o poniesionych kosztach na:

a). Realizację celów statutowych – ogółem 206.036,15zł

 • zużycie materiałów – 5.251,65 zł dla potrzeb Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjnego.
 • Zużycie materiałów (na potrzeby realizacji programów)- 30.253,44zł
 • Wynagrodzenia bezosobowe - 26.067,64zł
  - umowy-zlecenia fizjoterapeutów -15.720,64zł
  - umowy-zlecenia i o dzieło księgowej i informatyka -10.347zł
  - wynagrodzenia osobowe(fizjoterapeuci zatrudnieni przy realizacji programów) -78.175,26zł
 • Świadczenia na rzecz pracowników - 974,79zł
 • Podróże służbowe - 1.826,29 zł
 • Usługi obce związane z realizacją programów -20.051,32zł
 • Pozostałe koszty Stowarzyszenia - 33.577,59zł
 • Pozostałe koszty Stowarzyszenia związane z realizacją programów -9.858,17zł
  - szkolenie członków Stowarzyszenia: psychologa i logopedy - 2.900 zł
  - dofinansowanie pobytu dzieci niepełnosprawnych w ośrodku i pomoc dziecku poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym – 3.400,85 zł ( udzielono pomocy finansowej sześciorgu dzieci z ośrodka oraz zakup leków dla dzieci niepełnosprawnych
  -dofinansowanie zakupu mebli do NPSZS -1.129zł
  -dofinansowanie rehabilitacji kosztów leku dla 3 dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych -2.307.04zł
  - inne usługi obce – koszt 2 imprez teatralnych dla dzieci niepełnosprawnych -500 zł
  -dofinansowanie i zakup podnośnika dla 1 dziecka niepełnosprawnego -2500zł -przeksiegowanie wyniku finansowego za 2005r -20.840,70zł
  -pozostałe koszty Stowarzyszenia związane z realizacja programów -9.858,17zł

b). Koszty administracyjne ogółem – 62.569,42zł

 • Zużycie materiałów - 27.679,49zł
 • Usługi obce – 8.066,31 zł ( usługi pocztowe: zakup znaczków pocztowych, pokwitowania za listy, koszty dostaw paczek i inne –839,48 zł ; usługi bankowe: pobranie gotówki, przelewy - 585,50zł Pozostałe usługi obce( wykonanie zdjęć, internet i inne)- 6,641,33zł
 • Amortyzacja środka trwałego – 3.463,26zł
 • Wynagrodzenia osobowe(pracownik administracji) -3.666,68zł
 • Świadczenia na rzecz pracowników -806,53zł
 • Pozostałe koszty - 18.887,78zł zł ( opłaty za wypisy i zmianę w KRS – 65 zł; , znaczki skarbowe – 40 zł; zakup oleju napędowego-1.327,17 zł, wynajęcie pomieszczeń na siedzibę – 6000 zł, inne wydatki - 11.455,61zł)

5. Liczba osób zatrudnionych w organizacji – 7 ( księgowa, informatyk – umowa zlecenie i umowa o dzieło, 3 fizjoterapeutów- umowa -zlecenie, muzykoterapeuta –umowacywilno-prawna i 1 pracownik biurowy-umowa o pracę)

6. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację – 107.909,58zł w tym z programów na kwotę 78.175,26zł , a pozostała kwota 29.734,32zł (umowa o pracę 3.666,68zł i 26.067,64zł- umowa zlecenie i o dzieło)

7. Wartość aktywów i zobowiązań organizacji: aktywa – środki w banku i w kasie oraz środki trwałe 60.083,08 zł, zobowiązania – ZUS 1.367,22 zł ( opłacone 10.01.2007 r.)

Nadwyżka przychodów nad kosztami na koniec 2006 roku wyniosła12.511,32 zł. ( po zatwierdzeniu bilansu przez Zarząd na zwiększenie funduszu statutowego roku 2007) Uchwała nr 10/2007
Z przyjemnością informujemy że z dniem 10 stycznia 2006r
Oddział Telewizji Polskiej S.A w Olsztynie
objął patronatem honorowym nasze Stowarzyszenie "Promyk"

Mamy nadzieje ,że pomoże nam to dotrzeć do jak najwiekszego grona osób chcacych wesprzeć nasza działaność.
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych
„Promyk” w Szczytnie
przejęło na siebie organizację koncertu charytatywnego

Chóru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
pod batutą Leszka Czernickiego


Dwa koncerty odbyły się w dniu 10.XII.2006r.

Chór pod batutą Leszka Czernickiego wystąpił w dwóch miejscach:

   1) Zabytkowym Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Szczytnie
   2) Miejskim Domu Kultury w Szczytnie

Koncert był całkowicie charytatywny, natomiast dochód ze zorganizowanej przez Stowarzyszenie zbiórki funduszy został przekazany na rzecz podopiecznych Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Szczytnie.

Bardzo dziękujemy członkom chóru
oraz pastorowi miejscowego zboru adwentystycznego
Adamowi Ples
za okazanie dobrej woli i serca dzieciom
niepełnosprawnym.
Stowarzyszenie „Promyk” realizuje następujące zadania:

1) Na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych:

   PROGRAM REHABILITACJI DOMOWEJ

Programem jest objęte aktualnie 2 osoby po ciężkich urazach czaszkowo- mózgowych. Program obejmuje rehabilitacje domową pacjenta oraz wsparcie rodziny.
Z pacjentem pracują: -mgr. rehabilitacji ruchowej
                                   -Rehabilitant specjalista SI
                                   -Logopeda
W miarę potrzeb lekarze: neurolog, rehabilitant, i pracownik socjalny.

2) Na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

   PROGRAMY Z ZAKRESU INTEGRACJI WSPARCIA SPOŁECZNEGO
   REAZLIOWANE WSPÓLNIE Z:


   -PFRON
Program PARTNER –rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej-rehabilitacja psychofizyczna, edukacja w zakresie umiejętności niezbędnych w aktywnym życiu, indywidualne i grupowe zajęcia treningów umiejętności samoobsługi i innych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
   -Wojewódzki Urząd Marszałkowski z woj. W-M (Wydział Polityki Społecznej)
„Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz wsparcie rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i sytuacjach kryzysowych.
   -Kuratorium Oświaty w Olsztynie
„Pod kloszem jest nudno” -organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych w celu rozwijania umiejętności i zaradności życiowej dzieci niepełnosprawnych-aktywizacja.
   -Starostwo Powiatowe w Szczytnie
„Daj szansę swojemu dziecku, jego rozwój zależy od Ciebie” -prowadzenie wykładów w Gminie DĽwierzuty i Rozogi dla rodziców dzieci i młodzieży na temat: „Zapobiegania wczesnym uszkodzeniom OUN” i „Promocja zachowań prozdrowotnych u kobiet w ciąży i matek”

KRS 0000160511

Nr konta: Bank Millennium S.A. 61 1160 2202 0000 0000 3729 8631

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Strona utrzymywana non-profitowo na serwerach firmy
Agencja SEO Skuteczni.pl